İşbu Kamera Kayıt Politikası ve Aydınlatma Metni, Uzay Makina Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin bina, tesis, yerleşkelerinde, işyerlerinde, eklentilerinde, denetim alanlarında, denetmenlerin ofisinde, üretim alanı çevresinde, avlularda ve aşağıdaki uyarı işaretinin bulunduğu diğer alanlarda (İşbu aydınlatma metninde bundan böyle “Şirket yerleşkesi” olarak anılacaktır.) kamera gözetim ekipmanlarının yerleştirilmiş olduğu hakkında sizi bilgilendirmektedir.

(1) Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi<7strong>

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Uzay Makina Tic. ve San. Ltd. Şti.  (İşbu Aydınlatma Metninde bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

(2) Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kamera gözetim sistemi; bireylerin ve bu sistemlerin menzilinden geçen eşyaların görüntülerini kaydetmekte ve işlemektedir. Sistem, 7 gün 24 saat sürekli olarak çalışmaktadır. Video gözetim sistemi aracılığıyla, görsel bilgiler ve kamera kayıtları işlenmektedir. Bu veriler, KVK Kanunu’nun 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Daire Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuata dayalı olarak işlenmektedir.

(3) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıdaki açıklamanıza konu olan kişisel veriler aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

Şirket yerleşkelerinin, yerleşkelerinde bulunan bireylerin, eşyaların, ürünlerin her türlü saldırıdan, hırsızlıktan, soygundan veya her türlü zarardan korunması,
Şirket yerleşkelerinin, altyapının, ürünlerin, operasyonların, güvenliğinin sağlanması ve her türlü güvenlik ihlaline karşı tedbir alınması,
Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
İşyerine giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesi,
İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası ve bu amaçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Yangın ve benzeri afetleri önlenmesi,
Şirket yerleşkesinin bulunduğu alanların (otopark, özel alanlar gibi) yönetimi,
İşyeri kurallarına ilişkin ihlalleri tespit edilmesi ve soruşturulması.

(4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kamera kayıtları, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak iş ortakları, tedarikçileri ve hissedarı ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde işlenebilecektir.

Ayrıntılı olarak kişisel verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda belirtilmiştir:

Veri Tipi

Saklama Süresi

Hukuki Dayanağı

Kamera Kayıtları

30 gün

Güvenliğin Sağlanması

Şirket ve yerleşkelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtları gibi verilerin güvenlik şirketi ve teknik altyapıyı kuran veya işleten şirket ile paylaşılması;
Verilerin yönetilmesi ve saklanması için yetkilendirilmiş dış sağlayıcılar;
Fiziki ve elektronik çalışan verilerinin saklanması amacıyla tedarikçiler ile paylaşılması;
Denetleme ve durum tespit faaliyetleri için uzmanlar, hukuk büroları ve denetleme firmaları ile düzenleyici ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurumları, sigorta şirketleri, sosyal yardım destek fonları, iş danışmanları ile paylaşılması;
Veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği haller.

Kamu kurum ve kuruluşları ile resmi makamlar ile gerçekleştirilen kişisel veri paylaşımı ise aşağıdaki gibidir:

Kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda polis, savcılık ve mahkeme gibi resmi kurumlar ile paylaşılması
Yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurumlarla paylaşılması.

(4) Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Şirket, işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda muhafaza eder. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’nda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

(5) Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarımız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. İşleyeceğimiz bu verilere ilişkin her türlü bilgiye kvkk@uzaymakina.com.tr ile iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.